Актуальні новини:


понеділок, 26 листопада 2012 р.

Проведения проверок органами государственной статистики

Якщо вас перевіряють органи держстатистики

• Кого і на яких підставах перевіряють
• Права та обов'язки перевіряючих
• Оформлення результатів та наслідки


Кого може перевірити статистика

Почнемо з того, що орган державної статистики є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики. Згідно зі ст. 13 Закону про статистику цей орган має право вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність наданих первинних і статистичних даних, застосовуючи при цьому в порядку, установленому Держкомстатом, метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень громадян – суб'єктів підприємницької діяльності.

Проведення перевірок здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірок. Цей Порядок поширюється на органи державної статистики та посадових осіб, які діють від імені органів статистики та мають спеціальне доручення на проведення перевірки.

Відповідно до Порядку проведення перевірок перевіряти можуть як юридичних осіб, так і їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (СПДФО).

Щодо подання статистичної звітності та проведення перевірки органами держстатистики СПДФО відзначимо таке:

 • по-перше, державний реєстратор після проведення держреєстрації СПДФО передає органу статистики інформацію про здійснення реєстраційних дій для взяття його на облік. Отже, взяття СПД на облік сьогодні відбувається автоматично;
 • по-друге, можна не подавати звітність доти, доки органи статистики письмово не надішлють звітно-статистичну документацію;
 • по-третє, Держкомстат наполягає на статистичних перевірках СПДФО, навіть незважаючи на те, що ті не зобов'язані вести бухгалтерський облік (Закон про бухгалтерський облік поширюється тільки на юридичних осіб). Принаймні до таких висновків підводить лист Держкомстату України від 15.03.2006 р. № 18-14/64.

Тому незалежно від того, чи є ви юридичною особою, чи фізичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності, вас можуть відвідати органи держстатистики.
Види перевірок

Порядком проведення перевірок передбачено такі види перевірок: тематичні, комплексні, повторні, спільні перевірки.

Тематичні перевірки проводяться щодо однієї чи декількох форм звітності однієї галузі статистики з одночасною перевіркою документів первинного обліку і даних статистичних спостережень. Наприклад, перевіряють тільки фінансову звітність або тільки звітність із праці.

Комплексні перевірки проводяться стосовно двох та більше галузей статистики і відповідно за декількома формами звітності. Як правило, перевіряють достовірність усієї статистичної звітності, що подається підприємством.

Протягом одного року з моменту проведення попередньої перевірки (тематичної або комплексної) може бути проведено повторну перевірку. Мета такої перевірки – усунення встановлених попередньою перевіркою недоліків та вивчення поточного стану обліку та звітності, а також достовірності первинних і статистичних даних.

Спільні перевірки можуть бути тематичними, комплексними та повторними. Вони проводяться органами державної статистики спільно з контролюючими органами (органами державної податкової служби; митними органами; органами державного казначейства та органами державної контрольно-ревізійної служби) у межах їх компетенції.

Дивує й насторожує те, що ні в Законі про статистику, ні в Порядку проведення перевірок не зазначено підстави для проведення перевірок, їх тривалість і періодичність. Виходить, що суб'єктів підприємництва можуть перевіряти кілька разів протягом року, причому тривалість проведення перевірки встановлюється перевіряючими на їх розсуд.
Підстави для допуску на перевірку

Перш ніж допустити перевіряючих до перевірки, слід переконатися в наявності законних для цього підстав.

Спочатку суб'єкта перевірки мають письмово повідомити про проведення перевірки, причому не пізніше, ніж за три календарні дні до її початку. У повідомленні про проведення перевірки зазначаються:
 • посади, П. І. Б. посадових осіб, які проводитимуть перевірку;
 • вид перевірки;
 • програма перевірки.

При цьому програма перевірки має містити: перелік форм звітності, що перевіряються, період, що перевіряється, реквізити суб'єкта перевірки (форма власності, вид економічної діяльності тощо), інструкції та роз'яснення, якими слід керуватися при перевірці, перелік основних первинних документів, що перевіряються, строки проведення перевірки.

Перед початком проведення перевірки посадові особи органу статистикизобов'язані пред'явити керівнику підприємства, де проводиться перевірка:

1) доручення (довіреність) на проведення перевірки, що видається окремо на кожного з учасників перевірки. Його має бути підписано лише керівником органу державної статистики, який організовує цю перевірку. При цьому його підпис обов'язково засвідчується печаткою органу державної статистики. Зауважимо, що внеофіційних роз'ясненнях фахівці Держкомстату уточнюють, що «довіреність на проведення перевірок надається на строки, що забезпечують своєчасне та якісне проведення перевірок, але не перевищують 30 календарних днів» (див. журнал «Вісник податкової служби України», 2003, № 42);

2) особисті службові посвідчення.

Неподання зазначених вище документів (доручення і посвідчення) або їх надання з порушенням вимог є підставою для недопуску перевіряючих до проведення перевірки.

Відразу зауважимо, що перевіряючі не зобов'язані реєструватися в Журналі відвідування суб'єктів підприємницької діяльності. Чому? Тому що в Журналі відвідування мають реєструватися лише контролюючі органи. Органи держстатистики не входять до переліку контролюючих органів, зазначених у п. 5 Указу про дерегулювання.*

Також звернемо вашу увагу й на те, що в разі відмови допустити перевіряючих до перевірки останні складають акт про відмову і повідомляють про це своє керівництво. У свою чергу, керівники органу держстатистики передають відповідні матеріали щодо проведення перевірки (листування, акти, програму перевірки тощо) до органів прокуратури.
Права та обов'язки перевіряючих

Припустимо, що перевіряючі надали всі необхідні документи і ви допустили їх до перевірки. У цьому випадку не зашкодить знати їх права та обов'язки.

Відповідно до п. 3.1 Порядку проведення перевірок перевіряючі мають право:

1) безпосередньо відвідувати виробничі, службові та інші приміщення, дільниці суб'єктів перевірки.

Від себе додамо, що відвідування приміщень мають здійснюватися тільки у присутності посадових осіб підприємства;

2) одержувати і ознайомлюватися з усією без винятку інформацією і документацією про стан первинного обліку і даних статистичних спостережень;

3) одержувати первинні фінансові та бухгалтерські документи, робити копіїабо виписки з усіх без винятку документів щодо об'єкта перевірки.

Звернемо вашу увагу, що перевіряючі мають право робити копії документів, але не вилучати їх. При цьому такі документи повинні прямо стосуватися об'єкта перевірки;

4) за потреби докладного з'ясування практичного стану справ здійснювати вивчення та огляд документів.

Зауважимо, що огляд документів провадиться тільки у присутності суб'єкта перевірки;

5) вимагати і одержувати від суб'єктів перевірки письмові пояснення та обґрунтування з питань, що стосуються перевірки;

6) вимагати від суб'єктів перевірки, у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних і статистичних даних, унесення виправлень до форм звітності, інших статистичних формулярів.**

Підставою для внесення виправлень до звітів є акти перевірок, рішення, накази, повідомлення, отримані від органів державної статистики та інших органів (п. 2 Інструкції № 94);

7) у разі невиконання вимоги про внесення у тижневий строк виправлень до форм звітності, інших статистичних формулярів самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це суб'єкта перевірки.

Суб'єкта перевірки органи статистики повідомляють письмово за формою № 2-повідомлення (додаток 5 до Інструкції № 94).

Цей розділ нашої статті буде неповним, якщо ми не згадаємо про обов'язки перевіряючих під час проведення перевірки. Перелік обов'язків зазначено в п. 3.2 Порядку проведення перевірок. Перелічувати всі обов'язки не будемо, зупинимося лише на найцікавіших, на наш погляд, обов'язках. Отже, 
перевіряючі під час проведення перевірки зобов'язані:
 • пред'являти суб'єкту перевірки доручення на проведення перевірки;
 • проводити перевірку відповідно до програми, затвердженої керівником органу державної статистики, який організує цю перевірку;
 • докладно відображати в акті перевірки виявлені факти недостовірності первинних і статистичних даних, обставини та причини їх допущення;
 • приймати від суб'єктів перевірки надані їм письмові пояснення, обґрунтування і заяви щодо результатів перевірки і долучати їх до матеріалів перевірки;
 • додавати до акта надані суб'єктом перевірки письмові зауваження, що є невід'ємною частиною матеріалів перевірки;
 • у всіх випадках відмови суб'єкта перевірки допускати перевіряючих до виробничих, службових та інших приміщень, надавати їм необхідну інформацію, документацію, у разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом перевірки інших законних вимог перевіряючих складати акт про відмову. За необхідності подавати відповідні матеріали перевірки до органів прокуратури.
Права та обов'язки суб'єктів перевірки

У свою чергу, суб'єкти перевірки мають право:

1) вимагати від перевіряючих пред'явлення доручення на право проведення перевірки;
2) надавати перевіряючим на будь-якій стадії перевірки усні та письмові пояснення, обґрунтування і заяви про хід і результати перевірки.
Якщо під час перевірки виник будь-який спірний момент із перевіряючими, рекомендуємо подавати письмові пояснення (обґрунтування);
3) після закінчення перевірки вимагати від перевіряючих один примірник підписаного акта перевірки;
4) подавати письмові зауваження до акта перевірки в разі незгоди з викладеними в ньому фактами і доказами, вимагати їх розгляду перевіряючими;
5) оскаржити за потреби дії перевіряючих безпосередньо у керівника відповідного органу державної статистики або в судовому порядку.

При цьому суб'єкти перевірки зобов'язані:
 • допускати перевіряючих до проведення перевірки за наявності у них належним чином оформленого доручення;
 • забезпечувати перевіряючим умови, необхідні для проведення перевірки (надавати робоче місце і можливість користуватися засобами телефонного зв'язку та оргтехнікою, надавати на вимогу перевіряючих необхідну інформацію, у тому числі архівну та інформацію з обмеженим доступом (довідки, дані регістрів бухгалтерського обліку, фінансові звіти тощо));
 • своєчасно надавати пояснення та обґрунтування щодо об'єкта перевірки. Потрібно вважати, що під своєчасністю розуміють строк, відведений на перевірку;
 • знайомитися з актом перевірки та підписувати два примірники документа.Це означає, що отримавши акт на руки, ви не зобов'язані відразу ж його підписувати. У вас має бути час, щоб ознайомитися і проаналізувати викладені в акті факти;
 • уносити у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних і статистичних даних виправлення до статистичної звітності, інших статистичних формулярів;
 • уживати невідкладних заходів щодо усунення виявлених під час перевірки порушень.
Оформлення результатів перевірки

За результатами перевірки складається акт (Зразок акта наведено в додатку до Порядку проведення перевірок.). Щодо кожного факту порушення в акті докладно аналізується допущена помилка. Зокрема, зазначається, в якій формі звітності виявлено помилку, за якими показниками та в якому звітному періоді її було допущено. Також перевіряючі повинні зазначити і характер виявлених порушень (постійний, випадковий). При проведенні повторної перевірки відзначається, як виконувалися вимоги, рекомендації та пропозиції попередніх перевірок.

Якщо той, кого перевіряють, не згоден із результатами перевірки, він може протягом трьох робочих днів після ознайомлення та підписання акта надати письмові зауваження. Протягом п'яти робочих днів посадові особи органу держстатистики зобов'язані розглянути такі заперечення. За результатами розгляду заперечень складається довідка. Зауваження перевіряється, і довідка перевіряючих додається до акта і є його невід'ємною частиною.

Штраф

Відповідно до ст. 13 Закону про статистику органи статистики мають право розглядати справу про адміністративні порушення і накладати відповідно до законів штрафи. Згідно зі ст. 186-3 КУпАП посадові особи підприємств за неподання статистичної звітності або подання її з недостовірною інформацією, не в повному обсязі або із запізненням несуть адміністративну відповідальність. Розмір штрафустановить від 10 до 15 нмдг (від 170 грн. до 255 грн.). При повторному порушенні протягом цього ж року штраф – від 15 до 25 нмдг (від 255 до 425 грн.).

Справедливості заради зауважимо, що зазначені штрафи застосовуються не завжди. Так, за неподання до органів статистики фінансової звітності: Балансу (ф. № 1, ф. № 1-м) і Звіту про фінансові результати (ф. № 2, ф. № 2-м) накладається штраф за статтею 164-2 КУпАП «Порушення законодавства з фінансових питань». Розмір штрафу за ті ж дії чи бездіяльність за ст. 164-2 менший, ніж за ст. 186-3 КУпАП. Штраф становить від 8 до 15 нмдг (від 136 до 255 грн.), а при повторному порушенні – від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.).

Ось і вичерпано матеріал. Упевнені, що всі статистичні перевірки ви «переживете» без особливих зусиль і без штрафів.

Наталія Голоскубова
Економіст-аналітик газети
«Бухгалтерський тиждень»

Дата підготовки 25.09.2006
Газета «Бухгалтерський тиждень»


Джерело: «Бухгалтерський тиждень», 25 вересня 2006 р., № 39 (247), с. 38 (www.factor.ua)

Похожие материалы:

Немає коментарів :

Підписка на розсилку email: