Актуальні новини:


вівторок, 15 січня 2013 р.

Методология составления и сроки представления структурного обследования предприятий по форме № 1-предпринимательство (короткая) - годовая за 2012

Державне статистичне спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів є основою структурної статистики як складової статистики підприємств, яка передбачає збір і складання статистичних даних для аналізу структури та розвитку видів економічної діяльності суб’єктів господарювання ; використання факторів виробництва та інших складових, які дозволяють оцінити діяльність суб’єктів господарювання, їх продуктивність і конкурентноздатність за видами економічної діяльності, регіонами та розмірами.

Інструментарієм для проведення державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів є, зокрема, форма державного статистичного спостереження №1- підприємництво (коротка)- річна «Структурне обстеження підприємства».(Скачать)  та Інструкція щодо її заповнення.Перелік підприємств, що звітують за формою державного статистичного спостереження №1-підприємництво (коротка)- річна визначається органами державної статистики відповідно до Методики формування вибіркової сукупності звітних одиниць в обстеженні малих підприємств та Методичних положень щодо виявлення нетипових підприємств у вибірковому структурному обстеженні малих підприємств, затверджених відповідними наказами Держкомстату від 13.08.2003 № 263 та від 27.07.2007 № 278.

Структурне обстеження підприємств складається на бланках, затверджених наказом Державної служби статистики України від 01.08.2012 № 321.

Показники звіту відображаються у тисячах гривень з одним десятковим знаком. У рядках, графах звіту, які не мають показників, ставиться прочерк.

Програма структурного обстеження для підприємств, які складають форму №1-підприємництво (коротка)-річна є скороченою та містить 6 розділів, в яких наводяться показники діяльності підприємства за підсумками звітного року:
  • у розділі 1 "Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві у звітному році" містяться питання щодо збільшення/зменшення активів підприємства, оренди основних засобів;
  • у розділі 2 "Розподіл статутного капіталу підприємства між засновниками (учасниками)" наводиться інформація щодо статутного капіталу та його розподілу між засновниками (учасниками), а також належності респондента до групи підприємств;
  • розділ 3 "Кількість працівників, відпрацьований час та фонд оплати праці штатних працівників" містить показники середньої кількості працівників, у тому числі штатних працівників; кількості неоплачуваних власників (засновників) підприємства та членів їхніх сімей; середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості; кількості відпрацьованих годин; фонду оплати праці штатних працівників;
  • у розділі 4 "Показники діяльності підприємства" наводяться дані щодо обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), вартості продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, витрат на виробництво, вартості товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу, інших доходів і витрат;
  • розділ 5 "Запаси" містить показники щодо залишків запасів за їх видами на початок і на кінець року: виробничих запасів (сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, уключаючи малоцінні та швидкозношувані предмети); незавершеного виробництва; готової продукції; товарів і послуг для перепродажу;
  • у розділі 6 "Методи оцінки вибуття запасів" відображається інформація стосовно методу (методів) оцінки вибуття запасів, що застосовується (застосовуються) при їх вибутті, відповідно до чинної облікової політики підприємства. Цей розділ призначений для забезпечення інформаційних потреб СНР.
Термін подання звітів – до 09 лютого 2013 року.

Бланки структурного обстеження за формою №1-підприємництво (коротка)- річна за 2012 рік та роз’яснення щодо його заповнення можна отримати безкоштовно у відділі структурних обстежень підприємств Головного управління статистики. Також бланк можна закачати тут.

Алла Тимко – начальник відділу структурних обстежень підприємств Головного управління статистики у Закарпатській області

Похожие материалы:

Немає коментарів :

Підписка на розсилку email: